צרכנות פיננסית

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – מה זה אומר לעובדים ולמעסיקים ועוד מידע חשוב

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בישראל מסדיר את הקשר בין הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה וכיוצא בזה, ככל שהופקדו, לבין הפיצויים המגיעים כחוק לעובד. על פי החוק, מי שמפוטר ממקום העבודה שלו זכאי לקבל פיצויים ומי שהתפטר, לא זכאי לכך, אלא אם מדובר על מקרים מיוחדים שבהם עובד שהתפטר ייחשב כמי שפוטר.

חוק הפיצויים קובע כי עובד שמגיע לו פיצויים יקבל את השכר האחרון במכפלת חודש לכל שנת וותק של העובד. אולם החל משנת 2008 קיים צו הרחבה לפנסיה שקובע כי שיעור מסויים שגדל עם השנים יופרש לטובת כספי הפיצויים של העובד.

אז מה זה סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין?

זהו נוסח הסעיף: "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר".

הסעיף קובע כי הפקדות לקרן פנסיה או קופת תגמולים יכולות להיות תחליף לפיצויי פיטורין בתנאים הבאים:

 1. אם נקבע כך על ידי הסכם קיבוצי החל על העובד והמעסיק.
 2. אם ניתן לכך אישור שר העבודה.

מה המשמעות של החלת סעיף 14?

יש כמה השלכות של החלת סעיף 14 והם:

 • השלמה מעבר ל-8.33% – המעסיק לא ישלים כספי פיצויי פיטורין לעובד מעבר ל-8.33% שהופקדו לטובת הפיצויים בחיסכון הפנסיוני של העובד.
 • גידול בשכר של העובד – מעסיק לא ישלים הפרשי פיצויים אם במהלך התקופה, השכר של העובד גדל.
 • השבת כספי פיטורין – מעסיק לא יהיה זכאי לקבל את הכספים בחזרה במידה והעובד התפטר.
 • קבלת כספי הפיטורין – עובד יהיה זכאי לקבל את כספי הפיטורין בין אם פוטר או התפטר. אולם, משיכת הכספים לפני גיל הפרישה מחייבת אישור המעסיק.
 • הפרשה חודשית – מעסיק יעביר את הכספים בכל חודש וחודשו לקופת העובד.
 • תשואה של החיסכון הפנסיוני (עובד) – עובד עשוי להרוויח אם החיסכון הפנסיוני שלו הניב רווחים (כך גם להיפך).
 • תשואה של החיסכון הפנסיוני (מעסיק) – מעסיק לא יידרש לבצע השלמות אם החיסכון הפנסיוני של העובד צבר תשואה שלילית (וגם להיפך).

סעיף 14 – הסכם קיבוצי

ניתן להחיל הסדר של סעיף 14 לפי הסכם קיבוצי שחל על הן על המעסיק והן על העובד אם נקבע שם כי הכספים שהופקדו בחיסכון פנסיוני (או ביטוח פנסיוני) של העובד מהווים חלופה לפיצויי פיטורין.

סעיף 14 – אישור כללי

ב-1998 פרסם שר העבודה אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח (ביטוח מנהלים) במקום פיצויי פיטורים שקובע את התנאים בהם סעיף 14 יוחל. אלו הם התנאים:

1. המעסיק העביר תשלומים אחד מהבאים:

 • לקרן פנסיה – 14.33% מן השכר המופטר (6% לטובת תגמולים ו-8.33% לטובת פיצויים). האישור הכללי עודכן לאחרונה ב-2001. אולם, נכון להיום הפרשות המעסיק לתגמולים הם 6.5% ולכן נכון יותר לומר 14.83% מן השכר המופטר.
 • לקרן פנסיה – 12% מן השכר המופטר (6% לטובת תגמולים ו-6% לטובת פיצויים), ובנוסף לכך מעביר 2.33% מהשכר המופטר לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח. מעסיק שלא השלים 2.33% בנוסף – אזי, התשלומים הללו ייחשבו רק 72% מהפיצויים של העובד. האישור הכללי עודכן לאחרונה ב-2001. אולם, נכון להיום הפרשות המעסיק לתגמולים הם 6.5% ולכן נכון יותר לומר 12.50% מן השכר המופטר.
 • לקופת ביטוח – 13.33% מן השכר המופטר, אם בנוסף לכך, המעסיק משלם גם תשלומים לטובת הבטחת הכנסה במקרה של אובדן כושר עבודה הדרוש להבטחת 75% מהשכר המופטר או 2.5% מן השכר המופטר (לפי הנמוך מבינהם).
 • לקופת ביטוח – 11% מן השכר המופטר וגם תשלומים לטובת אובדן כושר עבודה, ובנוסף לכך מעביר 2.33% מהשכר המופטר לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח. מעסיק שלא השלים 2.33% בנוסף – אזי, התשלומים הללו ייחשבו רק 72% מהפיצויים של העובד.

2. נערך הסכם בכתב בין המעסיק לבין העובד בכל התנאים הבאים:

 • ההסכם נחתם לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת תשלומי המעביד.
 • העובד הסכים להסדר בנוסח המפרט את תשלומי המעסיק, ואת קרן הפנסיה / קופת הביטוח.
 • המעסיק ויתר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו (אלא אם כן נשללה מהעובד הזכות לפיצויי פיטורין בפסק דין לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק או במידה העובד משך כספים שלא בשל אירוע מזכה (כגון מוות, נכות, פרישה לפנסיה)).

חשוב לציין כי אישור זה של שר העבודה לא מהווה פגיעה בזכויות של עובד לפיצויי פיטורין מכוח החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין השכר שמעבר לשכר המופטר.

הפרשה לפי סעיף 14

בניגוד לסעיף 4 לתקנות פיצויי הפיטורין וסעיף 12 לחוק פיצויי פיטורין, שקובעים כי הפיצויים יחושבו על פי השכר האחרון של העובד, סעיף 14 לחוק פיצויין פיטורין קובע כי במידה וחל הסעיף על בסיס הסכם קיבוצי או אישור כללי של שר העבודה – הפיצויים יחושבו לפי מה שהופקד בחיסכון הפנסיוני של העובד.

להלן דוגמה שתמחיש זאת:

עובד החל לעבוד במקום עבודה, בשנה הראשונה שלו הוא קיבל שכר חודשי של 6,000 ₪, בשנה השנייה – 7,000 ₪ ובשנה השלישית 8,000 ₪. העובד פוטר ממקום עבודתו לאחר 36 חודשים (3 שנים – לצורך הנוחות).

מה גובה הפיצויים שיקבל לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין ולפי סעיף 12+תקנה 4 לפיצויי פיטורין?

לפי סעיף 14 מלא – פיצויי הפיטורין יחושבו לפי מה שהופקד בחיסכון הפנסיוני. כלומר, העובד מקבל כל חודש בחודשו 8.33% מהשכר כך שהפיצויים שנצברו לו הם 6,000 + 7,000 + 8,000 = 21,000 ₪.

לפי תקנה 4 + סעיף 12 – פיצויי הפיטורין יחושבו חודש אחד לכל שנה לפי השכר האחרון. כלומר, העובד יקבל פיצויים בגובה של 8,000 במכפלת 3 = 24,000 ₪.

הפרשה לפי סעיף 14 באופן חלקי

על פי האישור הכללי של שר העבודה וכפי שרשום לעיל, גם אם מעסיק מפקיד 6% לטובת הפיצויים במקום 8.33% אזי הוא מעביר רק 72% מכספי הפיצויים של העובד (6 לחלק ב- 8.33) ולפיכך המעסיק חייב להוסיף את ההפרש 28% (100% מינוס 72%) כאשר ההפרש הזה יחושב לפי חוק פיצויי הפיטורים.

ההפרש בין מה שהופקד בביטוח פנסיוני לבין הזכאות לפיצויים לפי השכר האחרון נקרא בחוק במונח "השלמת פיצויי פיטורים".

נחזור לדוגמה שלנו.

המעסיק הפקיד רק 6% לטובת פיצויים לעובד. כמה צריך להשלים?

 • במקרה זה, המעסיק שילם פיצויים בגובה 72% בלבד. 4320 ₪ בשנה ראשונה, 5,040 ₪ בשנה השניה ו-5,760 ₪ בשנה השלישית ובסך הכל – 15,120 ₪.
 • המעסיק ישלים 28% במכפלת השכר האחרון (8,000 ₪) במספר שנות וותק (3). כלומר, 0.28*3*8000 = 6,720 ₪.
 • העובד יקבל פיצויים בסך הכל 21,840 ₪.

הפרשה לפי סעיף 14 שלא מתחילת העסקה

במקרה שמעסיק החל להפקיד לקופת הפיצויים במועד מאוחר יותר לאחר תחילת העסקת העובד, הדבר יבוצע כך:

 • אם העובד זכאי לפיצויים – המעסיק ישלים את כספי הפיצויים בעת סיום העסקה על פי החוק. העובד יהיה זכאי לסכום נוסף מעבר למה שהופקד בביטוח הפנסיוני.
 • אם העובד לא זכאי לפיצויים – המעסיק לא ישלים פיצויים לעובד עבור התקופה בה לא הופקד לביטוח פנסיוני. אולם בתקופה בה הופקדו כספים, הם יישארו בידי העובד.

בדוגמה שלנו לעיל.

נניח שההסכם נחתם לאחר השנה השניה. כמה ואיך יקבל פיצויים?

 • עבור השנתיים הראשונות הוא יקבל פיצויים לפי השכר האחרון. כלומר 8,000 כפול 2 = 16,000 ₪.
 • עבור השנה השלישית הוא יקבל 8,000 ₪ (לפי 8.33%) שיועבר לקרן הפנסיה של העובד.
 • סך הכל פיצויים – 24,000 ₪.

הפרשה לפיצויים שלא לפי סעיף 14

סעיף 9 (ד) לצו הרחבה לפנסיית חובה קובע כי מעסיק שבחר להפריש 8.33% לצרכי פיצויים ולא החיל את סעיף 14, ישחרר לעובד את כספי הפיצויים שנמצאים בקופת הגמל בעת סיום יחסי עובד מעסיק (אם העובד זכאי לפיצויים) ובנוסף לכך המעסיק ישלים את כספי הפיצויים שהוא נדרש לעשות כן על פי הוראות חוק פיצויי פיטורין.

בדוגמה שלנו:

מה גובה הפיצויים שיקבל העובד אם בחר המעסיק להחיל או לא?

בחר המעסיק כן להחיל את סעיף 14 – פיצויי הפיטורין יחושבו לפי מה שהופקד בחיסכון הפנסיוני. כלומר, העובד מקבל כל חודש בחודשו 8.33% מהשכר כך שהפיצויים שנצברו לו הם 6,000 + 7,000 + 8,000 = 21,000 ₪.

בחר המעסיק לא להחיל את סעיף 14 – מכיוון שבקופה נצברו כבר 21,000 ₪ והשכר האחרון הוא 8,000 ₪ כך שגובה הפיצויים הוא 24,000 ₪ – המעסיק יעביר בנוסף לכך, הפרש של 3,000 ₪.

מה קורה לאחר סיום יחסי עובד מעביד?

כפי שרשום מספר פעמים לעיל, כספים שהופקדו על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני (פנסיה חובה), לטובת החיסכון הפנסיוני של העובד לא ניתנים לחזרה לידי המעסיק, לרבות אם העובד התפטר בעצמו, למעט נסיבות מיוחדות כגון מרמה/גניבה מצד העובד. כנ"ל לגבי הסכם מיטיב בין העובד ובין המעסיק.

העובד יכול לבקש מהמעסיק למשוך את כספי הפיצויים על ידי פניה אל המעסיק בטופס מיוחד לשחרור הכספים.

מה לגבי רכיבי שכר שלא בוצעו בגינם הפרשות?

הוראות צו ההרחבה לא פוגעות ברכיבי שכר שלא בוצעו בגינם הפרשות. כך למשל, מעסיק שלא הפריש לרכיב שכר בגינו חלה החובה לחשב את השכר לפיטורין, יידרש להשלים זאת ולהעביר את הכספים אל העובד ככל שהעובד זכאי לקבל את הכספים הללו על פי החוק.

האם כדאי לחתום על סעיף 14?

מצד המעסיק – בדרך כלל השכר של העובד עולה עם הזמן ולכן מעסיק שיחתום על העובד על סעיף 14 יהיה פטור מהשלמת פיצויי פיטורין.

מצד העובד – הכספים יישארו בידי העובד גם אם הוא החליט להתפטר או אם פיטרו אותו. בנוסף, כספים בקופת הגמל לקצבה או לפיצויים בזמן הזה הכספים מושקעים בניירות ערך כך שיש סיכוי שהם צוברים תשואה וריבית.

עוד בנושא

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close