סגר שלישי מהודק: הגבלת יציאה למרחב הציבורי ואיסור שהייה בתקופת משבר קורונה

בעקבות התפשטות נגיף קורונה, לפי הודעות לציבור על ידי משרדי ראש הממשלה והבריאות נקבעו תקנות לעניין צמצום יציאה למרחב ציבורי.

מטרת הכתבה להסביר זאת. [הכתבה עודכנה בתאריך 07.01.2021]

האמור שנמחק עם קו חוצה, הוא לא רלוונטי רק לתקופת הסגר השלישי (הידוק הגבלות) בין 08.01.2021 ועד 21.01.2021.

הגבלת יציאה למרחב הציבורי

עקב התפשטות נגיף הקורונה בעולם כולו ובישראל בפרט, נקבעו תקנות שעת חירום מיוחדות האוסרות על יציאה למרחב הציבורי שלא לצורך חיוני.

אסור לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי, אלא רק לאחד הפעולות או המטרות הבאות:

 1. הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
 2. סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע.
 3. קבלת טיפול רפואי, טיפול סוציאלי חיוני או טיפול רפואה משלימה או השתתפות בפעילות או בתכנית להפגת בדידות לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, רשות מקומית או מי מטעמם.
 4. יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה.
 5. העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד או העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.
 6. טיפול חיוני בבעל חיים.
 7. יציאה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שפעילותו מותרת בחוק או בתקנות לפיו, לרבות של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת, ויציאת חייל לשם ביצוע תפקידו במסגרת שירותו.
 8. הגעה למשכן הכנסת.
 9. השתתפות בהפגנה.
 10. הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו.
 11. תרומת דם.
 12. הגעה לפעילות בגופים, במוסדות או במסגרות או לפעילויות, לשירותים או לתכניות שהותרו בחוק או בתקנות לפיו.
 13. השתתפות בחתונה, בהלוויה, בטקס דתי לציון בר מצווה או בת מצווה, בברית או בטקס דתי דומה לאלה בדתות אחרות של קרוב משפחה, או השתתפות של עורך נישואין בחתונה ושל אדם אחד נוסף המשמש עד בחתונה בתיאום עם עורך הנישואין. ("קרוב משפחה" – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה).
 14. יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד כמשמעותו בצו בידוד בית, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהייה קבוע למקום מגוריו ומעבר דירה.
 15. יציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע.
 16. יציאה למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים, ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו.
 17. יציאה לשדה תעופה לצורך טיסה אל מחוץ לישראל, עד 8 שעות לפני מועד הטיסה.
  יציאת אדם לטיסה אל מחוץ לישראל משדה תעופה עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
  א. הטיסה היא למטרה מהמטרות המפורטות בפסקאות 2, 3, 7, 10, 13 ו-14 או למטרת חזרה של אדם אל מקום מגוריו הקבוע הנמצא מחוץ לישראל.
  ב. הנוסע רכש כרטיס טיסה עד יום 07.01.2021 ויש לו אישור בכתב על רכישת כרטיס הטיסה במועד.
  על אף האמור מקודם, המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רשאי לאשר לאדם לצאת ממקום המגורים לטיסה, גם אם לא התקיים האמור בפסקאות משנה א או ב, אם נמצא לדעתו כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת.
  אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מאדם לצאת לטיסה שלא משדה תעופה למטרה שפורטה בתקנה זו.
 18. ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ–ביתית, על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה או על ידי אפוטרופסו, או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרופסו, בכפוף להוראות צו בידוד בית ולתנאים שייקבעו לשם שמירה על בריאות השוהים במסגרת הרווחה בהוראות המנהל.
 19. יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד.
 20. יציאה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות.
 21. יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות, מטעם מפלגה או מועמד, לצורך היערכות לבחירות לכנסת, ובכלל זה לבחירות מקדימות, ולהתמודדות בהן; לעניין פסקה זו, "מועמד" – שר, סגן שר או חבר כנסת, או מי שהודיע ברבים, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת הבאה או בבחירות מקדימות.

כללי התנהגות במרחב ציבורי ובמקום ציבורי או עסקי

אלו שיצאו למרחב הציבורי בהתאם לכללים לעיל, חייבים להפקיד על:

 1. שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ככל שניתן, למעט עבור אלו שגרים יחד – הן במרחב הציבורי והן במקום ציבורי או עסקי.
 2. נסיעה ברכב פרטי עד 2 נוסעים באותו רכב מלבד הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום. אם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף בתנאי שישב נוסע אחד בכל ספסל. הגבלה לא חלה במקרה בו יש צורך חיוני בנסיעה מעל 3 אנשים באותו רכב.

איסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה

בנוסף לעיל, אדם, למעט מפעיל המקום או מי מטעמו, לא יכול לשהות במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסורה לפי האמור בכתבה על הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי.

גורם מוסמך כמו שוטר או פקח יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו אסורה את איסור השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כלל ציבור האנשים בישראל חייבים לעמוד בהתאם לתקנות אלו.

אכיפה ועונשין

שוטר רשאי להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות התקנות, ולהורות לכל אדם להימצא במקום המגורים או במקום אחר שבו הוא נדרש לשהות בהתאם לתקנות. כמו כן, הוא רשאי למנוע מאדם להיכנס למקום אם היא הכניסה לא נועדה לאחת הפעולות או המטרות הקבועות כאן.

מי שיוצא ממקום מגורים למטרה או לפעולה שאינה כתובה, או שוהה במקום אסור הכתוב מקודם, עובר את התקנות הללו וצפוי לקבל את העונש הבא:

 • מאסר 6 חודשים.
 • קנס כספי בסך 14,400 ₪.

כמו כן, עבירות אלו הן עבירות מנהליות כך שניתן להטיל גם קנס בסך 500 ₪.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), תש"ף-2020
 • תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020
 • צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק), התש"ף-2020
 • הודעה על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
תרומה לפרוטוקול.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

  טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

  האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

  אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
  נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

  קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

  כתוב/כתבי תגובה