חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הודעת תאגיד בנקאי ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה

לפני שהבנק יוכל להעמיד את ההלוואה שנתן ללקוח, לפירעון מיידי, או לנקיטת הליכים נגדו, הוא חייב למסור הודעה ללקוח על נקיטת פעולה. החובה מוטל בנוסף לחובות האחרים על בנק ועל מלווה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי הודעה על נקיטת פעולה לגבי הלוואה?

לקוח של תאגיד בנקאי שנטל ממנו הלוואה, ולא עומד בתנאי ההלוואה ובכלל זה אי פירעון ההלוואה, כולה או חלקה, זכאי לקבל מהתאגיד הבנקאי הודעה על נקיטת פעולה לפני ביצועה בפועל.

נקיטת פעולה לגבי הלוואה יכולה להיות העמדת ההלוואה לפירעון מיידי או נקיטת הליך משפטי כנג הלקוח של התאגיד הבנקאי, וזאת בשל אותם תנאים בפסקה קודמת.

ההודעה חייבת להיות הודעה בכתב שנמסרת לפחות 21 ימי עסקים לפני ביצוע אותה פעולה לגבי ההלוואה, וזאת באופן שהתאגיד הבנקאי נוהג למסור לאותו לקוח הודעות וכן במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה אצלו.

יצויין כי חובה זו מוטלת על הלוואה ולא על מסגרת אשראי, כלומר למעט משיכות כספים על ידי לקוח מחשבון עובר ושב או באמצעות אמצעי תשלום, במסגרת סכום מרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד מראש.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל לקוח של תאגיד בנקאי, שלא עמד בתנאי ההלוואה (ולמעט מסגרת אשראי).

הודעה ללקוח – פרטים כלולים

אלו הם הפרטים שחייבים להיות כלולים בהודעה שנמסרת ללקוח:

  • יתרת סכום ההלוואה.
  • שיעור הריבית על ההלוואה.
  • סכום ההלוואה שבפיגור, אופן חישובו ושיעור ריבית הפיגורים, ככל שישנם.
  • סכום העמלה בשל העמדת הלוואה לפירעון מיידי, אם יש כזו.

מימוש הזכות

הזכות מגיעה באופן אוטומטי. תאגיד בנקאי לא יכול לנקוט בפעולה לפני שהוא שולח הודעה בכתב ומראש, 21 ימי עסקים, באופן שהלקוח מקבל הודעות ואף בדואר במסירה אישית.

מידע נוסף

  • אי קבלת הודעה על ידי הלקוח לא מונעת מהתאגיד הבנקאי לבצע את הפעולה האמורה, כל עוד היא נמסרה לפי ההוראות.
  • תאגיד בנקאי לא חייב למסור הודעה במקרה זה, אם במסירת ההודעה יש חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה שלו בשל שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח או בשל תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה לגבי הלוואה.
  • הוראה זו לא מתקיימת לגבי הלוואה שחל לגביה זכות הקדמת מועד פירעון על ידי המלווה.
  • הודעה כזו בגין פיגור בתשלום, לרבות על כוונה לנקוט הליכים משפטיים לגביית החוב, כולל התייחסות לדיווח שנמסר או יימסר למאגר נתוני אשראי.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
  • הליכי גביית חובות, ניהול בנקאי תקין, מספר 450

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil