חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגשת בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל של מטה כחול לבן במשרד הכלכלה

יצרנים בישראל שמפיקים ויוצרים תוצרת ישראלית, יכולים להגיש בקשה לקבלת תו מיוצר בישראל של מטה כחול לבן במשרד הכלכלה. התו מאפשר לצרכנים לזהות תוצרת ישראלית כדי לרכוש תוצרת הארץ.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו תו מיוצר בישראל?

תו מיוצר בישראל הוא סימון שניתן להוסיף על מוצרי כחול לבן (טובין מתוצרת הארץ ו/או תוצרת חקלאית טרייה מקומית), כך שניתן לזהות כי מדובר על תוצרת ישראלית. התו מגיע כחלק מתכנית הממשלה לקידום התעשייה המקומית באמצעות מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה.

תו מיוצר בישראל מעודד צרכנים לרכוש מוצרים של תוצרת הארץ, דבר שעוזר גם ביצירה של מקומות עבודה ומאפשר להחדיר את הגאווה הלאומית במוצרים אלו.

התו ניתן על ידי משרד הכלכלה והוא בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל (ע"ר) שהיא גם בעלת הסימן המסחרי הרשום. ניתן להשתמש בתו ובלוגו לאחר הגשת בקשה וקבלת הסכמה לשימוש בו (גם למי שאינו חבר של ההתאחדות האמורה).

הגשת בקשה לשימוש בתו, מאפשר גם להופיע באתר קטלוג קונים כחול לבן של משרד הכלכלה והתאחדות התעשיינים, מה שמאפשר חשיפה נוספת לבית העסק. התו מעניק גם עדיפות במכרזים ממשלתיים ואף אפשרות לקידום העסק דרך ערוצים ברשתות חברתיות של המשרד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

בית עסק רשאי להגיש בקשה לשימוש בתו אם הוא מייצר מוצר כחול לבן (טובין מתוצרת הארץ ו/או תוצרת חקלאית טרייה מקומית). כלומר, אם מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים החל מתאריך 30.07.2017:

 • לגבי טובין תוצרת הארץ – כל התנאים הבאים:
  1. הטובין יוצרו בישראל או באזור (יהודה והשומרון וחבל עזה).
  2. הטובין יוצרו על ידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל.
  3. מחיר המרכיב הישראלי בטובין מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.
 • לגבי תוצרת חקלאית טרייה מקומית – כל התנאים הבאים:
  1. התוצרת היא ירקות ופירות, לרבות פירות הדר, טריים בלבד, המשמשים למאכל אדם, בטרם עברו תהליך עיבוד.
  2. התוצרת היא ארוזה באריזה סגורה או מסומנת במדבקה על יחידות בודדות.
  3. התוצרת גודלה וצמחה בישראל או באזור.
  4. התוצרת גולדה בידי יצרן הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל.
  5. מחיר המרכיב הישראלי בתוצרת החקלאית מהווה 100%.

הגדרות לתנאים:

 1. ייצור – הפקה של טובין או שינוי מהותי (substantial transformation) בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים.
 2. עיבוד – כל פעולה לשינוי מרקם או צורה של צמח, לרבות שטיפה, חיתוך לשם הכנת הצמח למאכל אדם בלא כל טיפול נוסף, ולמעט פעולות הבחלה או חיתוך שמתבצעות בבית אריזה.
 3. מחיר המרכיב הישראלי – מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל.
 4. מחיר הצעה – לרבות מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולענין טובין מיובאים – מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה.

מימוש הזכאות

יצרן (עבור מוצרי תעשייה) או חקלאי (עבור תוצרת חקלאית), המעוניינים לקבל את התו 'מיוצר בישראל' צריכים למלא טופס ולהגיש בקשה לתו מיוצר בישראל בקישור הבא.

בטופס הבקשה יש לספק מידע על העסק, ולרבות סיווג עסקי, צרופות, פרטי עסק, איש קשר ומידע נוסף בהתאם לאמור בו.

לטופס הבקשה, יש לצרף מסמכים נדרשים בהתאם לסוג הפנייה:

 • עבור תוצרת מוצרי תעשייה –
  1. הצהרת יצרן חתומה לתוצרת תעשייה (קישור, קובץ PDF).
  2. חוות דעת חתומה על שיעור המרכיב הישראלי:
  3. פירוט רשימת המוצרים שעבורם מתבקש אישור התו. פורמט יש לבצע לפי גיליון אלקטרוני (קישור, קובץ Excel)
 • עבור תוצרת חקלאית –
  1. הצהרת יצרן חתומה לתוצרת חקלאית (קישור, קובץ PDF).
  2. חוות דעת חתומה על שירות המרכיב הישראלי:
   • כל סוגי העסקים – הצהרה (חוות דעת) של רואה חשבון (קישור, קובץ PDF).

לאחר הגשת הבקשה, היא תבחן על ידי התאחדות התעשיינים ותאושר אם מתקיימים תנאי הזכאות האמורים לעיל. יישלחו במייל גם הקבצים הגרפיים של התו מיוצר בישראל לשימוש על המוצרים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תנאים נוספים לקבלת התו

בתנאי לקבלת התו, המבקש חייב להסכים לתנאים הבאים:

 • עריכת ביקורת בבית העסק של נציג כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה, ובמקרה של תוצרת חקלאית טרייה ו/או של נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו/או נציג התאחדות חקלאי ישראל, לבדיקת נכונות הנתונים שמולאו בטופס.
 • שם העסק ופירוט המוצרים המסומנים בתו, יופיכו באתרי אינטרנט של מטה כחול לבן, ובמקרה של תוצרת חקלאית טרייה גם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

הגשת ערר

אם התקבלה החלטה שלא לאשר את התו, ניתן לפנות למטה כחול לבן במשרד הכלכלה ולצרף מסמכים או אסמכתות רלנווטיות לצורך אישור הבקשה ככל שישנם. ניתן לפנות דרך המייל: madeInIsrael@economy.gov.il.

הגשת תלונה על שימוש מטעה

אם נמצא כי בית העסק מסמן מוצרים בתו שאינם עומדים בהוראות הנוהל ובתנאים של התו מיוצר בישראל, בשל בדיקה או תלונה, הזכאות עלולה להישלל.

בית העסק יוזמן לשימוע במטרה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה, ובמקרה של תוצרת חקלאית אז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. אם במסגרת השימוע נמצא כי המוצרים אינם עומדים בדרישות, תישלל מבית העסק הזכות לשימוש בתו לגבי המוצר. ייתכן כי הודעה על כך תפורסם באמצעי תקשורת.

כמו כן, משרד הכלכלה עשוי לפתוח בהליכים משפטיים בשל הטעיית ציבור לפי דין, לרבות לפי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו.

מידע נוסף

 • העסק יכול לסמן מוצרים בתו כחול לבן רק מוצרים העומדים בהגדרה. בתוצרת חקלאית המוצרים יישאו את שם העסק בהם יוצרו.
 • במקרה של תלונה כי המוצר או התוצרת המסומנים בתו אינם עומדים בדרישות הנוהל, תיערך ביקורת בבית העסק ובית העסק יידרש להמציא תמחיר מוצר. כמו כן, חייב לשלוח דיווח בכתב על תוצאות הביקורת למגיש התלונה.
 • קטלוג קונים כחול לבן באתר משרד הכלכלה כאן.
 • יתרונות תו כחול לבן באתר משרד הכלכלה כאן.

חקיקה ופסיקה

 • חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992
 • תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995
 • החלטת ממשלה מספר 727 מיום 30.08.2009
 • נוהל קבלת תו "מיוצר בישראל", בדיקת אמיתות הנתונים וטיפול בתלונות, מיום 06.08.2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil