חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור הפליה במוצרים, בשירותים או בכניסה למקומות ציבוריים

בהתאם להוראות החוק, אסור להפלות אדם בעת הספקת מוצרים, שירותים או כניסה למקומות ציבוריים וזאת מטעמים ומסיבות שונות. אפליה כזו מהווה עבירה על החוק ודינה קנס.

מטרת העמוד להסביר את הזכאות.

מהו איסור הפליה לעניין מוצרים, שירותים וכניסה למקומות ציבוריים?

אפלייה ככלל, היא התייחסות שונה אל אדם מסויים על רקע נושאים הקשורים אליו באופן כזה או אחר. לרוב, הסיבה לכך מבוססת דעות קדומות, רושם ראשוני או מטרה כלכלית מסויימת או עקב סיבה אחרת.

בהתאם לחוק, מי שעוסק (לרבות בעלים, מחזיק או מנהל בית עסק, וגם האחראי בפועל) בהספקה של מוצרים או שירותים ציבוריים, או בהפעלת מקום ציבורי – לא רשאי להפלות בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי בגלל – טעמי גזע, דת, קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי (רווק, נשוי, גרוש או אלמן), הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם.

בנוסף לכך, אסור להפלות גם בהספקת המוצר או השירות במקום העסק, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי בגלל מקום מגורים. אולם, הבחנה שנעשית על ידי רשות מקומית בין תושביה למי שאינם תושביה, במידה הנדרשת לביצוע תפקידיה או הפעלת סמכותיה לטובת תושביה ולפי דין – אינה נחשבת הפלייה.

מקום ציבורי הוא כל מקום המיועד לשימוש הציבור, לרבות אתר תיירות, בית מלון, אכסניה, בית הארחה, גן ציבורי, מסעדה, בית קפה, אולם המשמש למופעי בידור ותרבות, מוזיאון, ספריה, דיסקוטק, אולם או מיתקן ספורט, בריכת שחיה, קניון, חנות, מוסך וכן מקום המציע שירותי תחבורה ציבורית.

שירות ציבורי הוא שירותי תחבורה (אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אניות, שירותי הסעה והשכרת רכב), תקשורת, שירותים פיננסיים (בנקאות, מתן אשראי וביטוח), אנרגיה, חינוך, תרבות, בידור ותיירות, המיועדים לשימוש הציבור.

חשוב מאוד! האיסור חל ללא קשר האם העסק או המקום בבעלות פרטית, עסקית, ציבורית או אחרת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם שהופלה בהספקת מוצר או שירות ציבורי, מתן כניסה למקום ציבורי או מתן השירות בו, וזאת מאחד או יותר מהטעמים הבאים:

 • גזע.
 • דת.
 • קבוצה דתית.
 • לאום.
 • ארץ מוצא.
 • מין או נטיה מינית.
 • השקפה.
 • השתייכות מפלגתית.
 • גיל.
 • מעמד אישי (רווק, נשוי, גרוש או אלמן).
 • הורות.
 • לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם.
 • מקום מגורים – לעניין הפלייה כאמור במקום העסק (למעט הבחנה של רשות מקומית לביצוע תפקידיה או הפעלת סמכותיה, והכל לפי דין).

דוגמאות

להלן דוגמאות של הפליה:

 • אי הכנסה של ילד לפארק עקב ארץ המוצא שלו.
 • אי מכירה של מוצר או שירות לאיש כוחות הביטחון.
 • אי מכירה של מוצר עקב הגעה של צרכן למקום העסק בשל מקום המגורים שלו.
 • אי הכנסת אדם למקום בילוי עקב צבע העור או הנטייה המינית שלו.
 • אי מתן כניסה לגבר לכניסה לחנות לנשים, לבד או עם בת זוגתו.
 • ועוד..

מימוש הזכאות

הזכות של כל אדם ללא הבחנה וללא הפלייה ניתנת באופן אוטומטי על ידי כל מי שעיסוקו בכך.

מי שעיסקו בכך, שהפלה אדם מחמת אחת הסיבות שנכתבו לעיל, עובר על החוק ודינו קנס. למעשה, בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק על סך כ-53 אלף ₪ (50,000 ₪ צמוד מדד אוקטובר 2000).

הרחבות נוספות

להלן מידע נוסף:

1. איסור פרסום מודעה מפלה

מי שעוסק בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, כאמור מקודם, אינו רשאי לפרסם מודעה שבה מצויינת הפליה אסורה זו.

2. מקרים שאינם אפליה

המקרים הבאים לא נחשבים בתור הפליה:

 • כאשר הדבר מתחייב מהאופי או ממהות של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי.
 • כאשר הדבר נעשה על ידי ארגון או מועדון, שאינו למטרות רווח, ונעשה לשם קידום צרכים מיוחדים של הקבוצה אליהם משתייכים חברי המועדון או הארגון – כל עוד צרכים אלו לא נוגדים את החוק.
 • בעת קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי ההפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות בו – זאת בתנאי שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין היתר, באופי המוצר או השירות, או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו או בצרכי הציבור שעלול להיפגע מן ההפרדה.

3. איסור הפליה לגבי אדם עם מוגבלות

אסור להפלות אדם עם מוגבלות ואסור לפגוע בזכותו לנגישות. מי שעיסוקו במתן שירות, אינו רשאי לסרב גישה למקום הציבורי או לחלק ממנו, לספק לו מוצר או שירות ציבורי, להשתמש בשירותי השירות הציבורי או להנות ממנו.

4. חזקות משפטיות

אם התובע הוכיח בהליך אזרחי את אחד המקרים הבאים, חזקה היא (רואים בכך) שהנתבע פעל בניגוד לאיסור הפלייה, אלא אם הנתבע הוכיח אחרת:

 • הנתבע סירב לספק מוצר או שירות, מנע כניסה למקום ציבורי או סירב לתת שירות בו – לאחר שבירר אחד הטעמים האסורים לאפליה או לנמנים עם קבוצה המאופיינת לטעמים אלו ולא סירב באותן נסיבות למי שאינו נמנים מאותה אוכלוסייה.
 • הנתבע התנה או עיכב אספקה או כניסה כאמור, לנמנים עם קבוצה מאופיינת בקיום תנאי שלא נדרש או לא עיכב, בהתאמה, ממי שאינו נמנים מאותה מאותה אוכלוסייה.

מידע נוסף

 • החוק אינו מייחס הבדל בין אם העיסוק נעשה לשם מטרות רווח או שלא למטרת רווח, אם נגבה תשלום או לא על הספקת המוצר או השירות, הפעלת המקום הציבורי, מתן הכניסה אליו או מתן השירות בו.
 • אפליה יכולה להיחשב גם בתור קביעת תנאים שלא ממין העניין.
 • הוראות החוק חלות גם על המדינה.
 • הפרת הוראות איסור הפלייה מהווה גם עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס כספי.
 • כוחות הביטחון וההצלה – צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, אגודת מגן דוד אדום בישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה או גוף שנקבע בצו לפי חוק שירות לאומי-אזרחי.
 • נושא במשרד בתאגיד גם אחראי לעוולה, אם באותו זמן היה מנהל פעיל בתאגיד, שותף (למעט שותף מוגבל), או עובד בכיר האחראי, אלא אם הוכיח 2 אלו ביחד: העוולה נעשתה שלא בידיעתו, הוא נקט באמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע את העוולה.
 • ציבור כאמור בכתבה זו הוא ציבור בלתי מסויים. מקום או שירות לא ייחשב בגלל הפלייה כאמור, אם הוא מקום או שירות שאינם עומדים לשימוש הציבור בגלל שלילת השימוש או הכניסה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000
 • בית המשפט העליון, 26994-08-18 – איסור הפלייה בין גברים ונשים במחיר ובגיל כניסה למועדונים
 • בית משפט השלום, תא (י-ם) 9532-10-14 – איסור הפלייה של פרסום עסקים ועובדים יהודיים בלבד
 • בית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה, ת"ק 425-07-18 – סירוב של בנק לאדם אדם בתור ערב עקב גילו

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil