דין ומשפט

היועץ המשפטי אימץ את דוח צוות חורין שבחן לעניין ניגוד עניינים בשירות המדינה

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, אימץ את דו"ח צוות חורין, הצוות הבין-משרדי אשר מונה לצורך בחינה מחודשת של העקרונות והכללים בתחום ניגוד העניינים בשירות המדינה.

הצוות, בראשותו של עו"ד דני חורין, ראש אשכול טוהר המידות וביקורת שיפוטית בייעוץ וחקיקה (משפט ציבורי–מינהלי), הוקם תחת הנחייתה של עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מינהלי), על רקע שאלות המתעוררות באופן תדיר, הן ע"י היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה והן בקרב בעלי תפקידים ציבוריים, באשר להשלכותיו של איסור ניגוד העניינים ובדבר היקף המגבלות שיש לקבוע במסגרת הסדרים למניעת ניגוד עניינים, ומתוך ניסיון להבהיר, ככל הניתן, את השיקולים המשפטיים העומדים בבסיס הטיפול השוטף בנושא.

במסגרת עבודתו נדרש הצוות לסוגיות הניצבות בבסיס הכלל בדבר ניגוד עניינים ובהן החשש הפרגמטי מהאפשרות ששיקולים אישיים ייכרכו בהחלטותיו של בעל התפקיד, השפעת האיסור על היכולות הביצועיות של השירות הציבורי וכן החשש מפני פגיעה באמון הציבור על רקע קיומן של זיקות אישיות הקשורות להחלטות של בעל התפקיד.

המלצתו העקרונית של הצוות היא לשנות את נקודת האיזון שלפיה נקבעות מגבלות בגין חשש לניגוד עניינים באופן אשר מבטיח את יכולתן של רשויות המדינה למלא את תפקידם באופן מיטבי מחד גיסא, תוך שיפור יכולות האכיפה ביחס להפרת הכללים מאידך גיסא.

בהתאם להמלצת הצוות יינתן משקל רב יותר לשיקול הפרגמטי של מניעת ניגוד עניינים, ומשקל מצומצם יותר לחשש לפגיעה באמון הציבור, מקום בו אין חשש של ממש להטיית שיקול הדעת, ובפרט כאשר יש לכך תרומה ליכולות הביצועיות של השירות הציבורי.

זאת, בצד קביעת מנגנונים לחיזוק אמון הציבור והגברת השקיפות, כגון פרסום יזום של חוות דעת למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים ושל עובדי מדינה בכירים, נקיטת פעולות להסברה והדרכה וכן הקפדה על אכיפה, במקרים של דיווחים חסרים ופעולות בניגוד להסדרים. בסוגיות נוספות גיבש הצוות המלצות שאינן מובילות להקלה או החמרה, אלא נועדו להבהרה ולמתן כלים מדויקים יותר לצורך הכרעה בשאלות ניגוד עניינים.

המלצות בנוגע לסוגיות מהותיות בגיבוש הסדרי ניגוד עניינים:

ניגוד עניינים עקב קירבה משפחתית – לצורך הבחנה בין סוגי המקרים השונים, הצוות ממליץ להבחין בין שלושה מעגלים של קירבה משפחתית: המעגל הראשון (בני זוג, הורים וילדים), המעגל השני (אחים, גיסים, חותנים, סבים ונכדים), והמעגל השלישי (דודים, אחיינים ובני דודים). בעוד שעד היום לא הוסדרה האבחנה בין רמת הקירבה המשפחתית לצורך הטלת מגבלות, הרי שמעתה אמות המידה לעריכת הסדרי ניגוד עניינים יתייחסו באופן שונה לכל אחד מהמעגלים, והיקף המגבלות ייקבע בהתאם למעגל הרלוונטי.

ניגוד עניינים עקב קשרי חברות – בעניין זה לא המליץ הצוות על קביעת נורמה חדשה, אלא העלה על הכתב את הקריטריונים שעל פיהם ניתן להגדיר את המקרים שבהם אופי הקשר עם חבר של בעל התפקיד מחייב הטלת מגבלות על טיפול בעניינים הנוגעים לאותו חבר. ככלל, יוטלו מגבלות בשל חברות, כאשר מדובר בחבר קרוב של בעל התפקיד אולם במקרים בהם לא מדובר בקשרי חברות של ממש, אין מקום להטיל מגבלות. בין היתר, הוצע לבחון את השאלות בנושא על בסיס אמות מידה אובייקטיביות – בהתאם לאינדיקציות בדבר עומק יחסי החברות, משך החברות, נסיבות ההיכרות, ותדירות וסדירות המפגשים. כמו כן, ייערכו התאמות בשאלון ניגוד עניינים, כך שיובהר על אילו קשרי חברות יש לדווח.

תקופת הגבלה לאחר תפקיד במסגרת פרטית – תקופת הצינון בעת מעבר של אדם ממסגרת פרטית לשירות המדינה תצומצם, על מנת לשפר את יכולת הביצועיות של השירות הציבורי. הצוות הציע לקבוע תקופת קצרות יותר מאלו הנהוגות כיום, שינועו בין חצי שנה לשנה, עם החמרה לתקופה ארוכה יותר רק במקרים חריגים.

העברת האחריות לגורם כפוף במקרה של ניגוד עניינים – הצוות מכיר בכך שבהיבט של ניגוד עניינים קיים יתרון בהעברת סמכויותיו של בעל תפקיד לגורם בכיר או מקביל לו, אולם הדבר מעורר קשיים תפקודיים משמעותיים ולעיתים אינו נדרש. על כן, ככלל, לא תהא מניעה להעביר את הטיפול לגורם הכפוף לבעל התפקיד המנוע, בהתחשב בשיקולים נוספים המנויים בדו"ח. באשר לטיפול של מנכ"ל משרד ממשלתי בנושא שבו השר מנוע מלטפל, הרי שבהקשר זה יש מתח בין העובדה שהמנכ"ל, בצד היותו ראש ההיררכיה המקצועית של המשרד, הוא גם איש אמונו של השר, לבין החשש לפגיעה בתפקוד המשרד. ככלל, למעט במקרים חריגים, ההנחה היא שהותרת הסמכות בידי מנכ"ל המשרד היא כורח המציאות, על מנת להימנע מפגיעה תפקודית במשרד.

הכללים על חברי ממשלה – ברמה המעשית, הוצע לקיים פגישה אישית של היועץ המשפטי לממשלה או גורמים מטעמו עם כל חבר ממשלה חדש, לצורך מתן הזדמנות לדיווח אודות חשש לניגוד העניינים מצד גורמים שיש לחבר הממשלה זיקה אליהם והעלאת המודעות לנושא.

דיווח תקופתי – אחת לשנה תפנה הלשכה המשפטית בכל משרד לבעלי התפקידים הבכירים במשרד על מנת שיעדכנו האם חל שינוי במידע שנמסר בעת עריכת הסדר ניגוד העניינים, וזאת בנוסף על הדיווח השוטף הנדרש במקרה של קיומו של ספק.

המלצות מבניות לשימוש במנגנונים נוספים לחיזוק אמון הציבור:

פרסום יזום – הצוות ממליץ לפרסם באופן יזום חוות דעת למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים; כן הומלץ על פרסום יזום של הסדרי ניגוד עניינים של עובדי מדינה בכירים שמונו ע"י הממשלה. החלטה זו תיבחן מחדש בתום שנתיים. ההסדרים שפורסמו ירוכזו באתר אינטרנט ייעודי.

הסברה והדרכה – הצוות המליץ על צעדים לחיזוק ההבנה והמודעות של בעלי התפקידים לתחום ניגוד העניינים, ובהם עריכת הדרכות לעובדי המדינה.

אכיפה – על רקע טענות שנשמעו בנושא, הצוות קורא להקפדה על אכיפת עבירות בתחום ניגוד העניינים, בראש ובראשונה במישור המשמעתי, כמו גם במישור הפלילי, במקרים החמורים. בנוסף, ממליץ הצוות כי השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ייחתם במסגרת תצהיר.

יודגש, כי גם בהקשרים שבהם יופחתו המגבלות על בעלי התפקידים, אין מדובר בהפיכת העקרונות הקיימים על פיהם, אלא בשינוי נקודת האיזון בלבד, וכי שינוי זה כרוך בקבלתן של ההמלצות כמכלול, אשר נועד לחזק את תקינות פעולת המנהל ואת אמון הציבור בשירות המדינה בהקשר של ניגודי עניינים.

צוות חורין הורכב ממשפטנים ופרקליטים במשרד המשפטים ובשירות המדינה, בעלי ניסיון רב ביישום הוראות הדין הקיים, הן בייעוץ המשפטי השוטף והן בהליכים משפטיים בערכאות השונות. בפני הצוות נשמעו גורמי הייעוץ המשפטי ואכיפת החוק, אישי ציבור ופקידים בכירים, בהווה ובעבר, גורמים מהמגזר הפרטי ומהמגזר השלישי ואנשי אקדמיה.

חברי הצוות היו עו"ד דני חורין, עו"ד ד"ר יובל רויטמן, עו"ד ד"ר יונתן קרמר, עו"ד יעל כהן, עו"ד ערן עסיס, עו"ד דרור כהנר, עו"ד דפנה גוטליב ועו"ד אחיה רוזן.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close