תפריט סגור

הגופים המוסדיים יחזירו למבוטחים ולעמיתים דמי טיפול בגין לקיחת הלוואה

הכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים

מפניות שהגיעו אל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עולה כי קיימים גופים מוסדיים אשר חייבו בעבר או עדיין מחייבים מבוטח או עמית (החוסך), שמקבל הלוואה מאת הגוף המוסדי כנגד יתרת החיסכון הצבורה שלו, בתשלום כספים ייעודיים לעניין הקמת ההלוואה או לעניין הטיפול בה (דמי טיפול). כספים אלה נגבים מהחוסך, מתוך סך ההלוואה או מתוך חשבון העו"ש של החוסך, ומועברים לגוף המוסדי עצמו.

גביית דמי הטיפול אינה עומדת בהוראת סעיף 32(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005, (חוק הגמל) האוסרת על גוף מוסדי ועל אדם השולט בגוף מוסדי או תאגיד בשליטה של אדם כאמור לקבל טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ניהול כספי החוסכים, מעבר להוצאות ודמי ניהול שנקבעו בהוראה. עוד יובהר כי טובת הנאה אסורה, תיחשב גם במקרה שבו החוסך משלם כספים בעצמו, ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף מוסדי, בקשר להקמת ההלוואה או לטיפול בה.

איסור גביית דמי טיפול

גוף מוסדי לא יגבה דמי טיפול מחוסך בעד הקמת הלוואה או בעד טיפול בה ולא יאפשר תשלום כספים על ידי החוסך ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף מוסדי, בקשר להקמת ההלוואה או לטיפול בה.

הוראת השבה

לא יאוחר מיום 31 באוקטובר 2017, יבדוק גוף מוסדי את כל חשבונות החוסכים שבהם נגבו דמי טיפול בעד מתן הלוואה לחוסך, בתקופה שתחילתה ביום 1 ביולי 2010 וסיומה ביום 30 ביוני 2017 (תקופת ההשבה), וישיב לכל חוסך שנגבו ממנו דמי טיפול, את סכום דמי הטיפול שנגבה ממנו בתקופה האמורה.

הוראות ביצוע

גוף מוסדי יכין תוכנית עבודה ליישום הוראות ההשבה שבסעיף 2, לא יאוחר מיום 31 באוגוסט 2017. בתוך תקופה זו, יבדוק הגוף המוסדי ויתעד מכמה חוסכים נגבו דמי טיפול במהלך תקופת ההשבה.

הגוף המוסדי ישלח, במועד ביצוע ההשבה, מכתב לחוסכים שנמצאו זכאים להחזר דמי טיפול בהתאם להנחיות הכרעה זו, שבו יצוין כי "בהתאם להוראות הכרעה עקרונית שפורסמה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום ____ 2017 שעניינה "השבת דמי טיפול בגין מתן הלוואה לחוסך" הריני להודיעך כי נמצאת זכאי להשבה בסך ____ש"ח".

במועד ביצוע ההשבה, יפרסם הגוף המוסדי במקום בולט באתר האינטרנט שלו, למשך 3 חודשים לפחות, הודעה בדבר הוראות הכרעה זו, וכן בדבר האפשרות לזכאות להשבת דמי הטיפול שנגבו שלא כדין ופרטי פנייה והתקשרות לצורך בירור זכאות זו.

על גוף מוסדי לשמור בידיו נתונים בדבר פרטי ההשבה לחוסכים בהתאם להוראות הכרעה זו, ביחס לכל קופה, קרן או מסלול.

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
לתרומה עכשיו.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *