עסקים וסטארט-אפ

הישרדות של עסקים 2016: נפתחו כ-55,200 עסקים ונסגרו כ-41,700, 88% שרדו את השנה הראשונה

דמוגרפיה של עסקים – שרידות ותנועות של עסקים 2016-2014

כ-33% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם את שנת פעילותם השתיים-עשרה (שנת 2016). אחוז ההישרדות הנמוך ביותר (15.2%) בשנת הפעילות השתיים-עשרה, נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל.

עסקים פעילים

בשנת 2016 היו בישראל כ-565,500 עסקים פעילים וכ-3,678,800 משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים בכלל ענפי הכלכלה. מדובר בגידול של 3.3% במספר העסקים הפעילים ו- 3.6% במספר משרות השכיר לעומת שנת 2015.

לשם השוואה, בשנת 2015 היה גידול של 2.8% במספר העסקים הפעילים ושל 3.0% במספר משרות השכיר לעומת שנת 2014.

בכ-51% מהעסקים הפעילים ב-2016 לא מועסקים שכירים. מבין העסקים הפעילים שבהם מועסקים שכירים בשנת 2016, בכ-70% היו עד 4 משרות שכיר ובכ-92% – עד 20 משרות שכיר.

מבחינת התפלגות העסקים לפי ענף כלכלי – מספר העסקים הפעילים הגבוה ביותר בשנת 2016 נמצא בענפי השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים, כ-108,250 עסקים (19.1% מסך העסקים הפעילים), ובענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, כ-94,700 עסקים (16.7% מסך העסקים הפעילים).

מבחינת התפלגות משרות השכיר לפי ענף כלכלי – מספר משרות השכיר הגבוה ביותר בשנת 2016 נמצא בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, כ-489,300 משרות שכיר (13.3% מסך משרות השכיר), ובענפי החינוך, כ-409,000 משרות שכיר (11.1% מסך משרות השכיר).

ממוצע משרות השכיר למעסיק בשנת 2016 היה כ-13.2, בדומה לממוצע משרות השכיר למעסיק בשנים 2015-2014.

ממוצע משרות השכיר הגבוה ביותר (302.2) למעסיק בשנת 2016 נרשם בענף מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וביטוח לאומי וממוצע משרות השכיר הנמוך ביותר (3.2) נרשם בענף פעילויות בנדל"ן.

פתיחות וסגירות של עסקים

בשנת 2016 נפתחו כ-55,200 עסקים ונסגרו כ-41,700 עסקים, כלומר נוספו כ-13,500 עסקים במגזר העסקי. זאת, בהשוואה לתוספת של 13,750 עסקים שנרשמה בשנת 2015 ושל 10,450 עסקים שנרשמה בשנת 2014.

ברוב ענפי הכלכלה נרשמו בשנת 2016 מספר גבוה יותר של פתיחות משל סגירות עסקים. זאת, למעט בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה שבהם נרשמה תוספת שלילית של עסקים בשנת 2016, כמו גם בשנים 2015-2014.

לידות עסקים

בשנת 2016 נולדו כ-51,400 עסקים חדשים שהם כ-9.1% מכמות העסקים הפעילים בשנה זו. בשנת 2015 נולדו כ- 48,600 עסקים ובשנת 2014 נולדו כ-48,300 שהם 8.9% ו- 9.1% (בהתאמה) מכמות העסקים שהיו פעילים בשנים אלו.

מבחינת התפלגות העסקים לפי ענף כלכלי נמצא כי אחוז לידות העסקים הגבוה ביותר מתוך סך העסקים הפעילים בשנת 2016 (14.5%) נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל.

מבחינת התפלגות העסקים לפי סוג העסק (מועסקים בו שכירים / לא מועסקים בו שכירים), נמצא כי בכ-58.5% מהעסקים שנולדו בשנת 2016 לא מועסקים שכירים, ומבין 41.5% העסקים שבהם הועסקו שכירים, ב-76.4% היו בין 4-1 משרות שכיר בממוצע לעסק וב-97.3% היו עד 20 משרות שכיר בממוצע לעסק.

תוספת משרות שכיר כתוצאה מלידות עסקים

בשנת 2016 נוספו כ-85,700 משרות שכיר לכלכלה הישראלית כתוצאה מלידות עסקים, המהווים 2.3% מסך כל משרות השכיר בענפים הפעילים בענפי הכלכלה הישראלית. זאת לעומת תוספת של כ-85,000 משרות שכיר כתוצאה מלידות עסקים בשנת 2015, שהיוו 2.6% מסך כל משרות השכיר בעסקים הפעילים באותה השעה.

על פי נתונים אלו, ממוצע משרות השכיר לעסק שנולד כמעסיק בשנת 2016 היה כ-4.0. ממוצע זה דומה לממוצע משרות השכיר לעסק שנולד כמעסיק בשנת 2015 ובשנת 2014.

ממוצע משרות השכיר הגבוה ביותר (7.7) לעסק שנולד כמעסיק בשנת 2016 נרשם בענף שירותי אירוח ואוכל.

מרבית משרות השכיר בגין לידות עסקים בשנת 2016 נוספו בענפי שירותי אירוח ואוכל – כ-18,100 משרות שכיר שהן 21.1% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2016, זאת לעומת תוספת של כ-19,600 משרות שכיר בענפים אלה בשנת 2015.

ענפים נוספים בהם אובחנה תוספת משרות שכיר גדולה בגין לידות עסקים הם ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (כ-14,900 משרות שכיר שהן 17.4% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2016) וענפי הבינוי (כ-14,000 משרות שכיר שהן 16.4% מסך תוספת משרות השכיר בעסקים שנולדו ב-2016).

הישרדות עסקים

נהוג לעקוב אחר אחוז ההישרדות של עסקים שנולדו בשנה מסוימת לאורך השנים הראשונות לפעילותם. תקופת המעקב הארוכה ביותר לפי נתוני המרשם היא עבור העסקים שנולדו בשנת 2005.

בין שנת הפעילות השנייה לשנת הפעילות השלישית של העסקים, נרשם שיעור השינוי הממוצע הגדול ביותר באחוז הישרדות העסקים – 15.8% מהעסקים ששרדו בשנת הפעילות השנייה לא שרדו בשנת הפעילות השלישית שלהם. לאחר שנת הפעילות השלישית, שיעור השינוי הממוצע באחוז הישרדות העסקים יורד בהדרגה לאורך השנים, עד לרמה של 5.9% בין השנה האחת עשרה לשנה השתיים עשרה לפעילות העסקים.

תרשים המתאר את אחוז הישרדות העסקים שנולדו בשנת 2005, לאורך שתים-עשרה שנות פעילות בענפי כלכלה נבחרים:

הישרדות של עסקים 2016: נפתחו כ-55,200 עסקים ונסגרו כ-41,700, 88% שרדו את השנה הראשונה
הישרדות של העסקים. הלמ"ס

מכלל העסקים שנולדו בשנת 2005, 86.4% המשיכו להיות פעילים בשנת 2006 ו-33.0% המשיכו להיות פעילים גם בשנת 2016.
אחוז ההישרדות הנמוך ביותר לאורך שתים-עשרה שנות פעילות נרשם בענפי שירותי האירוח ואוכל.

מכיוון שמספר לידות העסקים בענף אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולת קטן מאוד, ניתן לומר שאחוז ההישרדות הגבוה ביותר לאורך שתים-עשרה שנות פעילות נרשם בענף שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד.

עסקים "מהירי-צמיחה" (High-Growth Businesses)

על פי הגדרת ה-OECD וה-EuroStat אוכלוסיית העסקים מהירי הצמיחה בשנה t (לדוגמה שנת 2016) כוללת את כל העסקים שהעסיקו בשנה t-3 (כלומר שנת 2013) 10 משרות שכיר ומעלה, ואשר בשנת t אובחן גידול ממוצע שנתי של יותר מ-20% במספר משרות שכיר (גידול מצטבר של 72.8% במהלך 3 שנים).

אחוז העסקים מהירי הצמיחה מחושב כיחס בין אוכלוסייה זו למספר העסקים הפעילים בשנה t המעסיקים יותר מ-10 משרות שכיר.

אחוז העסקים מהירי הצמיחה הממוצע בשנים 2016-2014 היה 4.0%.

אחוז העסקים מהירי הצמיחה הגבוה ביותר בממוצע לשנים 2016-2014 (8.2%) נרשם בענפי המידע והתקשורת. לממוצע הגבוה בענף זה תורמים בעיקר עסקים המסווגים בענף תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים (ענף משנה 62). לעומתם, נמצא כי אחוז העסקים מהירי הצמיחה הנמוך ביותר בממוצע לשנים אלו נרשם בענפי התעשייה, כרייה וחציבה ובענפי החקלאות, ייעור ודיג, 2.7% ו-2.9% בהתאמה.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close