חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דוח ממדי העוני 2015: העניים נעשו עניים יותר

תוכן עניינים להציג

מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף הגיש שבוע שעבר את דוח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2015 לשר העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ.

הדוח מראה על ירידה בשיעור העניים בקרב נפשות, ילדים וקשישים. במקביל עלה שיעור העוני בקרב משפחות מ-18.8% ל-19.1% ב-2015. הירידה בקרב נפשות הייתה מ- 22.0% ב-2014 ל-21.7% ב-2015, בקרב ילדים מ-31.0% ל-30%, ובקרב קשישים מ-23.1% ב-2014 ל-21.7%. ב-2015 חיו בעוני 460,800 משפחות, 1,712,900 נפשות, מהן 764,200 ילדים. רמת החיים במונחי הכנסה חציונית פנויה עלתה ריאלית ב-3.3% ב-2015, וכך גם קו העוני הנגזר ממנה (3158 ₪ לחודש ליחיד). לעומת זאת לא עודכנו הקצבאות שכן מדד המחירים לא עלה.

להלן עיקרי הדוח:

מדד ג'יני לאי שוויון בהכנסה הפנויה ירד ב-1.6%.

הירידה במדד ב-2015 משקפת בעיקר את ההטבה במצבן של האוכלוסיות העובדות בעשירוני הביניים שהושפעו מהעליה בשכר המינימום שהגיעה ל-6.8% במונחים ריאליים, ומהשינויים החיוביים בתעסוקה.

הירידה בתחולת העוני של נפשות וילדים ובמדדי האי-שוויון ב-2015

משקפות את הגידול המתמשך בשיעורי התעסוקה, בפרט בקרב נשים ערביות וגברים חרדים כמו כן את העלייה בשכר, שנבעה בין היתר מהעלאת שכר המינימום בשיעור ניכר בין שתי השנים המושוות. כמו כן שיעור התעסוקה הוסיף לעלות ושיעור האבטלה המשיך לרדת. גם העלאת קצבאות הילדים במהלך שנה זו לאחר קיצוץ בהן ב-2013 תרם את חלקו לירידה בתחולת העוני.

ב-2015 העניים נעשו עניים יותר.

המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני עלו ב-2015: יחס פער ההכנסות, שהוא המרחק הממוצע של הכנסת המשפחה העניה מהכנסת קו העוני עלה ב-3.2% (מ-34.6% ב-2014 ל-35.7% ב-2015), והמדד לחומרת העוני, (המעניק משקל גבוה יותר לעניים יותר,) עלה בשיעור של 2.3%, בין השאר בגלל אי-עדכון הקצבאות.

הירידה בתחולת העוני של נפשות וילדים מצד אחד והעלייה בתחולת העוני של משפחות מהצד השני

מוסברת בירידה של ממדי העוני בקרב משפחות גדולות יותר (עם ילדים), לעומת עלייה מקבילה בקרב משפחות עם ראש משק בית בגיל העבודה שאין בהן ילדים.

התערבות הממשלה

הנתונים מורים כי אילמלא התערבות הממשלה באמצעות התערבות המדינה על ידי קצבאות ומיסים תחולות העוני גבוהות יותר. עם זאת תרומת אמצעי המדיניות להפחתת העוני ירדה ב-2.4% ב-2015.

תחולת העוני של משפחות הקשישים ירדה מ-23.1% ב-2014 ל-21.7% ב-2015.

בדצמבר 2015 הועלו קצבאות זקנה ושאירים בתוספת השלמת הכנסה, במטרה לקרבן לקו העוני בהתאם להמלצות הוועדה למלחמה בעוני. שיפור זה יתבטא בצורה מלאה בדוח של שנת 2016.

תחולת העוני של משפחות עם ילדים

המהוות למעלה ממחצית מסך המשפחות העניות, ירדה בנקודת אחוז בין שתי השנים, כנראה בשל השפעת ההעלאה בקצבאות הילדים שהחלה במאי 2015 אך גם בשל עליה בהכנסה מעבודה שבאה לידי ביטוי גם בירידה בתחולת העוני הכלכלי. ירידה חדה בתחולת העוני, של כ-13%, נרשמה אצל המשפחות החד הוריות וגם חלקן באוכלוסייה הענייה פחת בכ-16% בין שתי השנים. לעומת זאת עומק העוני עלה בקרב משפחות עם ילדים בכל הגדלים בכ-4%.

תחולת העוני באוכלוסייה הערבית

הוסיפה לעלות מ-52.6% ב-2014 ל-53.3% ב-2015 וכך גם תחולות העוני אצלם בקרב ילדים ונפשות, וזאת בניגוד למגמה הכללית ולמרות הגידול בקצבאות הילדים. המקור לכך הוא הירידה בהכנסה מעבודה כפי שנרשמה בסקר הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בדיקה שערך הביטוח הלאומי לפי קובץ השכר של רשות המסים של 2015 מגלה שהן התעסוקה והן השכר עלו ריאלית באוכלוסייה הערבית, כך שלא ברור באיזו מידה זוהי תוצאה אמיתית או ממצא הנובע ממיעוט תצפיות.

תחולת העוני לפי מדידה של נפשות וילדים במשפחות עובדות ירדה

בין 2014 ל-2015, ואולם לפי מדידה של משפחות היא עלתה במקצת. במשפחות העובדות שיש בהן מפרנס אחד עלתה תחולת העוני מ-25.4% ב-2013 ל-25.9% ב-2015, ואילו  תחולת העוני של המשפחות עם שני מפרנסים נותרה ברמתה מ-2014- 5.6%.

תחולת העוני של החרדים ירדה

באופן משמעותי בין שתי השנים מ-54.3% ל-48.7% כאשר נצפתה ירידה אף בתחולת העוני הכלכלי בשתי שיטות הזיהוי, דהיינו מקור הירידה בעוני של המשפחות החרדיות נובע לא רק מהגידול בקצבאות הילדים אלא גם מגידול בהכנסה מעבודה בשנה זו.

ב-2015 תחולת העוני של המשפחות בגיל העבודה שאינן עובדות הוסיפה לעלות

בשיעור של כ-9%, מ-68% לכ-74%. במקביל ירדה במידה ניכרת תרומת הקצבאות בקבוצה זו בכ-22%. חומרת העוני ועומק העוני של משפחות אלה עלו באופן ניכר.

בהשוואה למדינות ה-OECD נותרה ישראל בראש סולם העוני והאי שוויון.

בשנה זו תחולת העוני של נפשות בישראל הגיעה ל-19.6% (לפי הגדרת ה-OECD) והיא הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD . בנתוני האי שוויון מצבה של ישראל השתפר בהשוואה ל-2014, אם כי עדיין גבוה מהממוצע במדינות המפותחות.

יצוין שמספר צעדים שננקטו לאחרונה צפויים להשפיע לטובה על המצב החברתי:

  • ההעלאה בשכר המינימום ביולי 2016 ל-4,825 ₪ לחודש וההעלאה הצפויה בינואר 2017 ל-5,000 ₪.
  • כמו כן צפויים להשפיע לטובה העלאת קצבאות הזקנה למקבלי השלמת הכנסה (ליחיד ולזוג) מדצמבר 2015. צעד זה יבוא לידי ביטוי מלא בדוח העוני של 2016. קצבאות אלה יועלו גם בינואר 2017 ו-2018.
  • בתקציב 2017 הוחלט לתת תוספת וותק בזיקנה מהשנה הראשונה (4 פעימות).
  • הוחלט להגדיל את הדיסריגרד ולהוריד את שיעור הקיזוז למשפחות חד הוריות בהבטחת הכנסה.
  • ב-2016 הוחלט להגדיל את תקציב קצבאות הנכות הכללית בכ-320 מיליון ₪.
  • בחודש ינואר 2017 תיפתחנה תכניות חיסכון לכל ילד וילדה במקביל לקצבת ילדים, בהן יופקדו 50 שקלים בחודש לרבות הפקדה רטרואקטיבית ממאי 2015 עד דצמבר 2016. צבירת נכס זה תשפר בטווח הארוך את מצב הנכסים של כל משפחה עם ילדים אך לא תשפיע על המדדים החברתיים בטווח הקצר מאחר שהן לא מהוות הכנסה כספית שוטפת.

שר העבודה והרווחה חיים כץ:

"אמליץ לממשלה לשנות את שיטת העדכון של הקצבאות, כך שהן יותאמו לעלייה ברמת החיים ולא יתעדכנו עוד על פי מדד המחירים. זה אבסורד שהשכר הממוצע במשק עולה בעוד שערך הקצבה לא התעדכן כבר ארבע שנים. בשנה וחצי האחרונות אנו פועלים במגוון חזיתות במלחמה בעוני, בהם קידום חקיקה לעידוד התעסוקה בקרב אמהות חד-הוריות ונכים והעלאת הקצבאות לקשישים וילדים. הרחבנו את תכנית "נושמים לרווחה" ל-94 רשויות במטרה לסייע למשפחות במצוקה לקום על הרגליים, וייעדנו כ-225 מיליון ₪ לטובת קידום הביטחון התזונתי. בנוסף, הקמנו 250 מועדוני מופת ברחבי הארץ שנותנים מענה ל-8000 אזרחים ותיקים הזקוקים למסגרת המעניקה ארוחות חמות, הסעות ופעילות חברתית. המשרד ימשיך לפעול ככל יכולתו לשיפור מצבם של האנשים החיים בעוני, להרחיב ולפתח את המענים בצורה המיטבית ולצמצם את הפערים ככל הניתן.

מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף מציין בסיפוק את מגמת הירידה בנתוני העוני לנפשות, ילדים וקשישים ומשוכנע כי בעזרת הפעולות הנוספות עליהן הוחלט בשנה האחרונה ובחוק ההסדרים הנוכחי מגמה זאת תימשך. המנכ"ל מחזק את דברי השר ואומר: "חיוני לשנות את שיטת העדכון של הקצבאות. העלאת שכר המינימום תורמת משמעותית לשיפור המצב החברתי. כמו כן אני סבור שהצעדים שננקטו בשנתיים האחרונות יתרמו להפחתת ממדי העוני בעתיד."

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil