תפריט סגור

דוח ביקורת בשלטון המקומי 2017: עבירות בנייה, סכנת פרטיות, ליקויים בניהול כספים ועוד

דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017 של מבקר המדינה עוסק במגוון נושאים בעלי חשיבות לשמירה על שלטון החוק, המינהל התקין ורווחת התושבים

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2017. דוח ביקורת זה עוסק במגוון נושאים בשלטון המקומי – מערכתיים וממוקדים כאחד – שהם בעלי חשיבות רבה לשמירה על שלטון החוק, המינהל התקין ורווחת התושבים.

הדוח משקף את החזון והיעדים שקבע מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא עם כניסתו לתפקיד-ובכללם הבטחת זכויות האזרח והבטחת איכות חייו; הגברת האחריותיות; הטמעת נורמות תקינוֹת בממשל ובמינהל הציבורי; אכיפת הוראות הדין וחלוקת משאבי הרשות באופן שוויוני והוגן.

עבירות בנייה של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים:

עבירות על חוק התכנון והבנייה הן בין העבירות הנפוצות ביותר במדינה, וממדיהן הולכים ומתרחבים. בנייה ללא היתר ובניגוד להוראות תכניות תקפות מנוגדת לחוק, פוגעת ביסודות התכנון ואף עלולה לסכן חיי אדם.

הביקורת בעיריות הרצליה, רהט, אשקלון ובני ברק העלתה ממצאים רבים בדבר ביצוע עבודות בנייה על ידן או על ידי תאגידים העירוניים שלהן בניגוד להוראות החוק והתקנות. עבירות על חוק התכנון והבנייה המבוצעות דווקא על ידי מי שאמון על שמירת החוק ואכיפתו חמורות במיוחד.

הממצאים גם מעוררים חשש כבד להעלמת עין של הוועדות המקומיות הרצליה, רהט, אשקלון ובני ברק מעבודות בנייה לא חוקיות של הרשויות המקומיות ותאגידיהן, ועל אכיפת חוק לא מספקת ולא שוויונית באופן הפוגע באמון הציבור בשלטון החוק, ומחליש את כוח ההרתעה כנגד עבריינות בנייה.

דירקטוריונים של תאגידים עירוניים:

בעשורים האחרונים התרחבו תחומי פעילותן של הרשויות המקומיות, והתרבו השירותים שהן מעניקות לתושבים. בדוח מוצגים ליקויים מהותיים בתפקוד דירקטוריונים של חברות עירוניות, המנהלות כספי ציבור רבים.

הדירקטורים בחברות העירוניות הם מורי הדרך ושומרי הסף בתאגיד, ומתפקידם לקבוע מטרות ויעדים לחברה ולפקח על הנהלת החברה. חוסר תפקוד או תפקוד חלקי של הדירקטוריון עלולים לפגוע במערך האיזונים והבלמים בחברה ובפעילותה, וכך לגרום למשבר כספי בחברה ולפגוע קשות באינטרס הציבורי שעבורו הוקמה החברה.

מתקני שירותים ציבוריים ברשויות המקומיות – הקמה, נגישות ותחזוקה:

מדובר בשירות בסיסי התורם לרווחת הציבור. בדיקת השירותים במרחב העירוני הציבורי נעשתה בארבע עיריות, תל אביב-יפו, עכו, טבריה ונצרת. ליקויים רבים נמצאו במיוחד בערים עכו, טבריה ונצרת – במצבם, בתחזוקתם, בניקיונם ובנגישותם של מתקני השירותים הציבוריים. היעדרם של שירותים ציבוריים או תחזוקה וניקיון ירודים שלהם עלולים לפגוע במישרין בבריאותו של ציבור המשתמשים ואף ליצור מפגעים תברואתיים סביבתיים – הן לתושבי הרשות המקומית והן למבקרים לשעה בתחום המרחב הציבורי העירוני, ובהם תיירים.

אבטחת מידע והגנת הפרטיות ברשויות המקומיות – מעקב מורחב:

ברשויות המקומיות נעשה שימוש רב במאגרי מידע הכוללים נתונים אישיים רבים על התושבים. ככל שהן מרבות להשתמש במאגרי מידע גוברת הסכנה שהמידע ייחשף ברבים ותיפגע פרטיותם של התושבים.

דוח בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות ברשויות המקומיות שפרסם מבקר המדינה במאי 2012 העלה ליקויים רבים הן במישור המאסדרים בתחום זה – משרד המשפטים ומשרד הפנים – והן במישור הרשויות המקומיות.

ממצאי הביקורת הנוכחית מלמדים כי במועד סיום הביקורת הנוכחית, כחמש שנים לאחר שבוצעה הביקורת הקודמת, משרד הפנים ומשרד המשפטים, עדיין מטילים את האחריות לאסדרת הנושא האחד על השני. למותר לציין שהם לא פעלו לתיקון הליקויים שהועלו בביקורת הקודמת.

להלן פירוט כמה מהביקורות שנעשו ברשויות מקומיות:

המועצה המקומית-תעשייתית נאות חובב בניית מבנה למועצה ומרכז מבקרים:

בכל הקשור להקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים קיבלו המועצה והעומד בראשה מר אנדריי אוזן, את החלטותיהם בהליכים פגומים ולא סדורים מבלי שניתנו נימוקים ענייניים בחלק מהנושאים. זאת בניגוד לדעתם של הגורמים המקצועיים שליוו את הקמת הפרויקט, והכול תוך כדי פגיעה באינטרס הציבורי.

מחדליה של המועצה בניהול הקמתו של מבנה המועצה ומרכז המבקרים הובילו להגדלה ניכרת בתקציב ולהתמשכות העבודות להקמת הפרויקט מעבר ללוחות הזמנים שקבעה, וכן העלו חשש ליציבות המבנה. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה התנהלותה הבלתי אחראית של המועצה והעומד בראשה בכל הנוגע להוצאת כספי ציבור, כסף לא להם, המעידים על זלזול בחובתם לשמור על הקופה הציבורית.

עיריית טבריה:

ממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים חמורים, ובראשם אי-סדרים חמורים בניהול הכספים; אי-טיפול העירייה בליקויים שעליהם הצביעו גורמי הביקורת השונים; והעברת כספי עירייה שלא כדין לגופים שאינם עירוניים בדרך של תמיכה עקיפה לרבות על ידי תשלום הוצאות המים והחשמל שלהם.

משרד הפנים כשל בתפקידו לפקח על התנהלותה הכספית של העירייה, זאת אף שכבר הוער לו בדוח מבקר המדינה משנת 2013 על הדרך שבה הוא מבצע פיקוח ובקרה על ההתנהלות הכספית של הרשויות המקומיות.

ניהול כוח אדם בעיריית בית שמש:

מדובר בביקורת מעקב על הביקורת שנעשתה בנושא בשנת 2011. הממצאים העלו שורה ארוכה של ליקויים, חלקם חמורים וחלקם אף מתחום טוהר המידות. חומרת הדבר נעוצה בכך שחלק ניכר מהליקויים עלה כבר בביקורת הקודמת.

הדוח גם מעלה תופעה מדאיגה וחמורה: העירייה דיווחה על תיקון הליקויים, אולם בביקורת נמצא כי רוב הליקויים לא תוקנו ודיווחי העירייה התבררו כלא מהימנים.

המועצה האזורית מטה בנימין:

נמצא כי חלק מסמכויות המועצה מופעלות בידי גופים פרטיים בניגוד לדין, והמועצה אף מתקצבת את פעולותיהם. הקריטריונים שפרסמה המועצה לחלוקת תמיכות למוסדות ציבור כללו גם כאלה המנוגדים לנוהל התמיכות של משרד הפנים וכללו גם שמירת קרקעות וגאולת קרקעות. נמצא כי לצורך מתן התמיכות קבעה המועצה תנאים רבים וספציפיים כל כך עד שמלכתחילה מעט מאוד גופים יכלו לעמוד בהם. כך גם הקריטריונים "גופים הפועלים לשמירה על קרקעות" ו"גופים הפועלים לגאולת קרקעות באיו"ש" אשר יש חשש שהם "נתפרו למידותיהן" של עמותות ספציפיות.

ראש המועצה מר אבי רואה שימש בין השנים 2013-2017 גם כיו"ר מועצת יש"ע (הוא פרש מתפקידו במועצת יש"ע לקראת סיום הביקורת). כראש המועצה מטה בנימין פעל בניגוד עניינים מוסדי בכל הנוגע למעורבותו בהענקת התמיכות של המועצה למועצת יש"ע. התנהלות המועצה האזורית משמעה כי היא משמשת מעין צינור להעברת כספים מהמדינה לעמותה. העברה 'סיבובית' של חלק ממענקי הממשלה לעמותה מעלה חשש לעירוב שיקולים זרים של מקבלי ההחלטות.

עיריית צפת:

הממצאים מלמדים על מחדלים וכשלים של עיריית צפת בעיקר בכל הנוגע לטיפול בפלישת בעלי עסקים לשטחים ציבוריים בתחום שיפוטה של העירייה, עד כדי העלמת עין מכוונת מהפרות חוק חמורות בעניין זה. הממצאים מצביעים על אוזלת היד של העירייה, על זלזול שלה במשאבים הציבוריים ועל פגיעה באינטרס הציבורי.

מועצה מקומית ריינה:

ממצאי הביקורת החמורים במועצה המקומית מלמדים על פגיעה מתמשכת בעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק. בין היתר נמצא כי בעלי תפקידים במועצה לא מילאו את תפקידם כראוי; כי ראש המועצה ועובדים בכירים פעלו בחשש לניגוד עניינים, בלא שהצהירו על כך ובלא שפעלו לנטרולו של החשש; וכי המועצה פעלה באופן לא תקין ולא אחראי מהבחינה הכספית.

המועצה המקומית באר יעקב:

ראש המועצה מאז 2003 הוא מר ניסים גוזלן. בתקופה הרלוונטית לדוח, רָווחה ברשות תרבות של תפקוד לקוי ואי-תקינות מינהלית העלולה להגיע עד כדי פגיעה בטוהר המידות, ובעניינים מסוימים פעלו חברי מועצה והעומד בראשה שלא כדין, ובין היתר בכל הנוגע להעסקת קרובי משפחה, מתן תמיכות והקצאת מקרקעין שלא כדין, וניגודי עניינים של נבחרים. אופן תפקודה של הרשות מצביע על זלזול בהוראות חוק שיש בו כדי לגרום לפגיעה באמון הציבור.

משרד מבקר המדינה מפנה את שימת לבו של היועץ המשפטי לממשלה לממצאים שצוינו בדוח זה, המעלים חשש לפגיעה בטוהר המידות.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *