דין ומשפט

דוח ביקורת בשלטון המקומי 2016: מאבק בשחיתות, טוהר המידות, אתיקה ועוד

פרסום דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016

בדוח זה שם מבקר המדינה דגש מיוחד על מאבק בשחיתות הציבורית ושמירת טוהר המידות, על קידום סדרי מינהל תקין ועל האתיקה הציבורית.

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם דוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2016. השלטון המקומי הוא גורם חשוב ביותר במארג השלטוני בישראל. לעתים מזומנות הוא הכתובת הראשונה שאליה פונה האזרח. דוח ביקורת זה עוסק במגוון רחב של נושאים, מערכתיים וממוקדים, הנמצאים בלב העשייה של השלטון המקומי בישראל ויש להם השפעה מכרעת על מרבית האוכלוסייה, על איכות החיים שלה ועל השירותים המסופקים לה.

מבקר המדינה שם גם בדוח זה דגש מיוחד על מאבק בשחיתות הציבורית ושמירת טוהר המידות, על קידום סדרי מינהל תקין ועל האתיקה הציבורית. מבקר המדינה הבהיר בדוח זה את הנורמות הראויות כדי למנוע החלטות ומעשים לא נאותים.

להלן כמה נושאים משמעותיים בהם עוסק הדוח:

מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013 – בחודשים אוקטובר ונובמבר 2013 התקיימו ברשויות המקומיות בחירות לראשות הרשות המקומית ולמועצה שלה. בכל שש הערים שנבדקו – עפולה; נשר; אשקלון; וכן חדרה; קריית אונו; גבעתיים (החברה הכלכלית)– נמצא כי זמן קצר לאחר הבחירות מונו בעלי תפקידים מקצתם בכירים, בעיקר בגלל זיקה פוליטית, אישית או עיסקית לראש העיריה, לחברי סיעתו או לסיעה אחרת בקואליציה. ליקויים חמורים וכבדי משקל במיוחד נמצאו בהתנהלות עיריות נשר ועפולה. הממצאים הועברו ליועץ המשפטי לממשלה בחשש לעבירות פליליות וכן על משרד הפנים לנקוט צעדים תקיפים על פי הדין כנגד ראשי עיריות נשר ועפולה. בקשר לאשקלון התקיים קשר בין משרד מבקר המדינה לבין המשטרה.

בעיריית ראשון לציון נבדק נושא המינויים בתאגידים עירוניים. הבדיקה העלתה ליקויים הנוגעים למינויים בשתי חברות עירוניות, ובין היתר בכל הנוגע להליכי המכרזים למינוי עובדים ולהליכי מינויים של דירקטורים בחברות העירוניות.

ייעוץ והספקת שירותים משפטיים בשלטון המקומי: נמצאו ליקויים מהותיים, מהם חמורים, בתחום הייעוץ המשפטי והספקת שירותיהם של יועצים משפטיים חיצוניים בשלטון המקומי. בהתקשרויות של רשויות מקומיות שונות עם עורכי דין חיצוניים נפלו פגמים בתחומים של הליכי ההתקשרות, ניגוד עניינים, תחומי הטיפול המועברים ליועצים המשפטיים החיצוניים, משך זמן העסקתם והעלויות הגבוהות של ההתקשרויות עמם.

להלן כמה דוגמאות:

עיריית מודיעין – עו"ד ו' הועסק מאז שנת 2004 בעיריית מודיעין בהסכם ריטיינר למתן ייעוץ ושירותים משפטיים. בין השנים 2015-2011 שילמה עיריית מודיעין לעו"ד ו' כ-4 מיליון ₪.

המועצה האזורית תמר – העסיקה את משרד עו"ד ד' כריטיינר במשך 17 שנה. נמצא כי בשנים 2015-2013 שילמה המועצה האזורית למשרד זה בפועל 2.03 מיליון ₪.  התשלומים השנתיים ששילמה המועצה האזורית תמר כללו גם החזר הוצאות נסיעה במונית מתל אביב (שם שוכן המשרד) לבניין המועצה במושב נווה זוהר ובחזרה. הסכומים ששילמה המועצה בעבור הוצאות נסיעה אלה נעו בין 1,000 ל- 2,394 ₪ לנסיעה הלוך ושוב.

עיריית נהריה – מעסיקה יועץ משפטי פנימי ומקיימת בנוסף התקשרות בת כ-24 שנים בסך הכול עם משרד עו"ד. התקשרות עיריית נהריה עם משרד עו"ד זה מקבילה לתקופות כהונתו של מר ז'קי סבג כראש העירייה והעסקתו הממושכת של משרד עו"ד חיצוני זה עלולה ליצור באופן טבעי תלות ויחסי קרבה מיוחדים בינו ובין עיריית נהריה והעומד בראשה. בשנת 2013 שילמה העירייה נהריה למשרד זה כ- 1.728 מיליון ₪; בשנת 2014 שילמה לו העירייה כ- 1.320 מיליון ₪; ובשנת 2015 שילמה העירייה כ-1.206 מיליון ₪ עבור שירותיו המשפטיים.

במציאות של משבר הדיור הנמשך, נבדק: טיפול הרשויות המקומיות במבנים שאינם בשימוש:

בתחומן של רשויות מקומיות רבות מצויים מבנים בבעלות פרטית שאינם בשימוש. אלה הנתונים ב-7 הרשויות שנבדקו: ירושלים- כ-2500 ;חיפה כ-1000;באר שבע כ-400; אשקלון כ-150; עכו-כ-100; עפולה כ-25. נכסים שאינם בשימוש הופכים למפגע סביבתי, תברואתי, בטיחותי וחברתי חמור, והם מטילים נטל כלכלי על הרשויות המקומיות ופוגעים בהתפתחות המרחב העירוני ובניצול היעיל של משאב הקרקע, המצוי בחוסר. התגלו ליקויים באופן שבו רשויות מקומיות מעניקות פטור מארנונה לנכסים שאינם ראויים לשימוש. כמו כן, התגלו ליקויים באופן טיפולן במפגעים שנוצרו בסביבת מבנים שאינם ראויים לשימוש ובמבנים שבנייתם טרם הושלמה והם נמצאים במצב של שלד בניין שנים רבות.

תחומי הגנת הסביבה, שמירה על בריאות התושבים ואיכות החיים, באים לידי ביטוי בפרק: פרויקט הפרדה במקור של פסולת ביתית ברשויות המקומיות:

המשרד להגנת הסביבה הציע לרשויות מקומיות תכניות סיוע בסך כולל של כחצי מיליארד ש"ח לצורך קידום הפרדת הפסולת בבתי התושבים לשני זרמים: פסולת רטובה (אורגנית) ופסולת יבשה. במועד סיום הביקורת, כשש שנים לאחר שהוחל ביישומה של תכנית הסיוע, עדיין לא הושגה עלייה בשיעור הפסולת המופרדת, וחלק מהרשויות המקומיות אף הפסיקו את השתתפותן בתכנית.

נסיעות לחו"ל של נבחרי ציבור ועובדים ברשויות המקומיות:

הנסיעות לחו"ל בתפקיד כרוכות בהוצאת כספי ציבור, והן עלולות להצטייר בעיני הציבור כהטבה שנבחרים ועובדים בכירים מעניקים לעצמם או לעובדיהם. לפיכך יש צורך בהקפדה יתרה על סדרי מינהל תקין בתחום זה, תוך הימנעות מניגוד עניינים- ולו למראית עין.

דוח הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2016 מכיל גם פרקי ביקורת על רשויות מקומיות ספציפיות, ובהן:

עיריית ירושלים – הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים – נמצאו ליקויים מהותיים בכמה תחומים. לעיר אין תכנית מתאר מעודכנת, הליכי קבלת היתרי בנייה נמשכים זמן רב, יש מיעוט של היתרי בנייה במזרח ירושלים ובתהליכי קבלת החלטות על מתן היתרים נמצאו פגמים הפוגעים בעקרונות השוויון והשקיפות, ובאינטרסים ציבוריים. כמו כן, נמצאה ירידה של ממש בפעילות מחלקת הפיקוח ובהגשת כתבי אישום בגין עבירות בתחום התכנון והבנייה. כן נמצאו פגמים מהותיים בהליך מתן היתרי הבנייה למלון במושבה הגרמנית; במתן היתרי בנייה בשכונת משכנות האומה.

עיריית בית שאן – ממצאי הביקורת העלו כי העירייה התנהלה במשך שנים רבות בניגוד לכללי מינהל תקין ולא הקפידה על עקרונות היעילות והחיסכון. הועלו ליקויים רבים, חלקם חמורים, בתפקוד העירייה ובפעילותה בנושאים שנבדקו: ניהול כוח האדם, ניהול הכספים, ניהול נכסי העירייה, ניהול הרכש וההתקשרויות. על אף מאמציהם של שומרי הסף – גזבר העירייה והיועצת המשפטית – הם לא הצליחו למנוע את הליקויים הרבים שהועלו בדוח זה.

עיריית טייבה – במשך שנים התאפיינה עיריית טייבה בניהול כושל, דבר שהוביל את המדינה להתערבות חוזרת ונשנית בניהולה. ב-1999 וב-2007 הגיעה העירייה למצב של חדלות פירעון כך שהמדינה נאלצה באמצעות בתי המשפט למנות לה כונס נכסים שיסדיר את תשלום חובותיה לנושים שהסתכמו במאות מיליוני שקלים, כאשר המדינה היא זו שנאלצה לכסות חלק מהתשלומים מתקציבה.

הליקויים הרבים והחמורים שנמצאו בביקורת מציגים תמונה עגומה ומדאיגה של תפקוד המשרדים הממשלתיים, שהיו אמורים לפתח בעיר מנופי צמיחה וייצוב כלכלי ומעוררים ספק בסיכויי הצלחתן של התכניות שקידמה הממשלה.

הקמת העיר חריש – הקמת העיר חריש, האמורה לאכלס כ-60,000 תושבים עד שנת 2020, היא משימה לאומית המחייבת היערכות מיוחדת. נמצאו ליקויים בהיערכות המיוחדת של המועצה המקומית לקליטת אלפי התושבים ובפעולותיהם של משרד השיכון ומשרד התחבורה למתן פתרון הולם לבעיית עומס התנועה הצפוי באזור.

עיריית קריית גת  – הבדיקה העלתה מגוון ליקויים בהליך קבלת החלטות של עיריית קריית גת בכל הנוגע להתקשרותה עם החברה הכלכלית. כמו כן מצביע הדוח על ליקויים בהליך קבלת ההחלטות של העירייה בכל הנוגע לשכירת משרדיה, על ליקויים בהליך מתן התמיכות, לרבות תקצוב התמיכות, ועל ליקויים בקביעת התבחינים למתן תמיכות ולהגדלתן. עוד הועלה כי הגדלת התמיכה בעמותות הספורט נעשה בניגוד לפקודת העיריות ולנוהל התמיכות . הדוח הצביע גם על ניגוד עניינים אצל שני חברי מועצה ועובד בכיר בעניין מתן התמיכה בעמותות הספורט.

הדוח מקיף נושאים רבים ומגוונים, שיש להם השפעות ישירות ועקיפות על חייו של התושב. לדעת מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא חובה על הרשויות המקומיות, ועל משרדי הממשלה, לפעול בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שהועלו על מנת לשפר את השירות הניתן לתושבים ולאזרחים.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close